Prohlášení o ochraně osobních údajů

I. Obsah webových stránek

1. Registrace uživatele

Abyste se stali registrovaným uživatelem našich webových stránek, musíte poskytnou určité osobní údaje.

Nám postoupené osobní údaje jsou definovány na vstupní obrazovce během procesu registrace. Jakékoliv osobní údaje, které zadáte, budou shromažďovány a ukládány výhradně pro interní použití a naše vlastní účely. Můžeme zařídit přenos dat jednomu nebo více zpracovatelů smluv, například balíkové zasílatelské společnosti; tito zpracovatelé budou také používat osobní údaje výhradně pro inerní účely, za které jsme zodpovědní.

Pokud se zaregistrujete na našich webových stránkách, bude uložena také IP adresa přiřazená vašim poskytovatelem internetových služeb (ISP, Internet Service Provider), datum a čas registrace. To je nezbytné k zabránění zneužití našich služeb a vyšetření jakýchkoliv zločinů, které by mohly být spáchány. Tyto údaje ukládáme jako prostředek ochrany našich zájmů. Jako základní princip platí, že tyto údaje nebudou přenášena třetím osobám, pokud k tomu neexistuje zákonná povinnost nebo pokud nejsou přenosy nezbytné pro účely vymáhání práva.

Dobrovolnou registrací a poskytnutím svých osobních údajů nám také umožníte nabízet vám obsah nebo služby, jejichž povaha znamená, že mohou být nabízeny pouze registrovaným uživatelům. Jednotlivci, kteří se zaregistrovali na našich webových stránkách, mohou kdykoliv požadovat, aby osobní údaje jimi poskytnuté při registraci byly kdykoliv doplněny nebo kompletně smazány z naší databáze.

Vždy vám rádi poskytneme informace o osobních údajích, která jsme o vás uložili. Také rádi opravíme nebo vymažeme osobní údaje jako reakci na váš požadavek za předpokladu, že nejsme ze zákona povinni tyto údaje uchovávat. V tomto ohledu mohou subjekty údajů kontaktovat vedoucího pracovníka pro ochranu osobních údajů uvedeného v tomto prohlášení o osobních údajích nebo kteréhokoliv jiného zaměstnance.

Vaše údaje budou zpracovávány pro účely umožnění nám používat naše webové stránky co možná nejpohodlnějších a nejpřímočařejším způsobem. To představuje oprávněný zájem v rámci významu Článku 6(1)(f) GDPR.

2. Vedoucí pracovník pro ochranu osobních údajů

Ve shodě s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR, General Data Protection Regulation), jmenovala firma OASE GmbH vedoucího pracovníka pro ochranu osobních údajů, který podává zprávy přímo managementu jako součást jeho náplně práce.

Vedoucí pracovník pro ochranu osobních údajů firmy OASE GmbH může být kontaktován zasláním e-mailu na následující adresu: datenschutzbeauftragter(at)oase.com

3. Zpracování osobního údajů v souvislosti s otevřením zákaznického účtu a výkonem smlouvy

Ve shodě s Článkem 6(1)(b) GDPR mohou být údaje shromažďovány a zpracovávány, pokud jste nám tyto údaje poskytli v souvislosti s výkonem smlouvy nebo otevřením zákaznického účtu. Typy údajů, které shromažďujeme, mohou být stanoveny příslušnými vstupními formuláři. Kdykoliv můžete svůj zákaznický účet smazat zasláním e-mailu kontrolorovi (e-mailová adresa je uvedena výše). My uložíme a použijeme údaje, které nám poskytneme pro výkon smlouvy. Jakmile je smlouva kompletně provedena nebo pokud byl váš zákaznický účet smazán, budou vaše údaje blokovány do doby vypršení příslušných retenčních lhůt podle daňových a obchodních zákonů a poté smazány, pokud jste neudělili výslovný souhlas s dalším používáním vašich údajů nebo pokud nám není v pokračování používání vašich údajů povoleno zákonem; o takových povolených používání vašich údajů vás budeme informovat níže.

4. Zpracování údajů pro účely zpracování objednávky

V nezbytné rozsahu a v rámci struktury výkonu smlouvy budou osobní údaje, které shromažďujeme, přenášena přepravní společnosti zodpovědné za dodání zboží. Pokud to bude nezbytné pro účely zpracování vaší platby, postoupíme podrobnosti vaší platby příslušné finanční instituci. Pokud jsou používáni poskytovatelé platebních služeb, budeme vás výslovně informovat o této skutečnosti v následujících odstavcích. Právní základ pro tento přenos údajů je Článek 6(1)(b) GDPR.

5. Uzavírání smluv pro e-shop, prodejci a zasílání zboží

Třetím osobám přenášíme osobní údaje pouze pokud je to nezbytné v souvislosti s výkonem smlouvy, například společnostem zodpovědným za dodávání zboží nebo finančním institucím zodpovědným za zpracování platby. Další přenosy údajů neprobíhají nebo proběhnou pouze pokud s nimi budete výslovně souhlasit. Vaše údaje nebudou přenášena třetím osobám, například pro reklamní účely, bez vašeho výslovného souhlasu.

Základem pro zpracování osobních údajů je Článek 6(1)(b) GDPR, který povoluje zpracování osobních údajů v souvislosti s výkonem smlouvy nebo předsmluvních opatření.

6. Kontakt/kontaktní formulář

Vaše osobní údaje budou shromažďovány, pokud s námi navážete kontakt (např. prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu). Typy shromažďovaných údajů v případě, že nás kontaktujete prostřednictvím kontaktního formuláře, může být stanoven z relevantního kontaktního formuláře. Údaje budou ukládány a používány výhradně pro účely zodpovězení vašeho dotazu nebo navázání kontaktu a pro přidružené technické administrativní záležitosti. Právním základem pro zpracování údajů je náš oprávněný zájem zodpovědět váš dotaz ve shodě s Článkem 6(1)(f) GDPR. Pokud jste navázali kontakt za účelem uzavření smlouvy, bude Článek 6(1)(b) GDPR sloužit jako dodatečný právní základ pro zpracování údajů. Jakmile bude váš dotaz zodpovězen, vaše údaje budou smazány; předpokladem je, že se bude jednat o případ, kdy bude z okolností jasné, že záležitost byla uzavřena a neexistují žádné zákonné závazky uchování, které by mohly bránit smazání údajů.

7. Služby/digitální prostředky

Přenášíme osobní údaje třetím osobám pouze pokud je to nezbytné v souvislosti s výkonem smlouvy, například finančním institucím zodpovědným za zpracování platby.

Další přenosy údajů neprobíhají nebo proběhnou pouze pokud s nimi budete výslovně souhlasit. Vaše údaje nebudou přenášena třetím osobám, například pro reklamní účely, bez vašeho výslovného souhlasu.

Základem pro zpracovávání údajů je Článek 6(1)(b) GDPR, který povoluje zpracování údajů v souvislosti s výkonem smlouvy nebo předsmluvních opatření.

 

II. Management žádostí o místo/seznam volných pracovních míst

Shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje uchazečů o práci pro účely zacházení s procesem žádostí o místo. Tyto údaje mohou být také zpracovávány elektronicky. Především to bude ten případ, pokud nám žadatel o práci zašle příslušné dokumenty k žádosti o místo elektronicky, například e-mailem nebo prostřednictvím webového formuláře na našich webových stránkách. Pokud s žadatelem o práci uzavřeme pracovní smlouvu, přenesené údaje budou uloženy v souladu se zákonnými ustanoveními pro účely zacházení se zaměstnaneckým poměrem. Pokud se rozhodneme se žadatelem o práci neuzavřít pracovní smlouvu, dokumenty k žádosti o místo budou automaticky smazány ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy byl uchazeč informován o odpovídajícím rozhodnutí za předpokladu, že neexistují žádné jiné oprávněné zájmy na naší straně, které by jejich smazání bránily. Jinými oprávněnými zájmy v této souvislosti jsou například závazek poskytnout svědectví v procesech podle Všeobecného zákona o rovném zacházení \[Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, AGG\].

Údaje budou v této souvislosti zpracovány na základě našeho oprávněného zájmu ve shodě s Článkem 6(1)(f) GDPR.

 

III. Newsletter

1. Newsletter pro stávající zákazníky

Pokud jste nám při nákupu zboží nebo služeb poskytli svou e-mailovou adresu, vyhrazujeme si právo zasílat vám e-mailem pravidelné nabídky týkající se zboží a služeb z našeho sortimentu, které budou podobné těm, které jste si u nás již zakoupili. Ve shodě s Částí 7(3) Zákona o nefér soutěži \[Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, UWG\] nemusíme od vás k tomu získat žádný zvláštní souhlas. Údaje budou zpracovány výhradně na základě našeho oprávněného zájmu na personalizované přímé propagaci ve shodě s Článkem 6(1)(f) GDPR. Pokud budete mít zpočátku námitky k používání vaší e-mailové adresy k tomuto účelu, nebudeme vám posílat žádné e-maily. Jste oprávněni namítat k používání své e-mailové adresy pro výše uvedené reklamní účely kdykoliv s účinkem do budoucna, a to e-mailem zaslaným kontrolorovi (e-mailová adresa je uvedena výše). Budou vám vyúčtovány pouze náklady přenosu v souladu se základními tarify. Poté, co obdržíme vaši námitku, okamžitě přestaneme používat vaši e-mailovou adresu pro reklamní důvody.

2. Reklamní newsletter

Na našich webových stránkách se můžete přihlásit k odběru našeho firemního newsletteru. Osobní údaje přenášená k nám jsou definována na vstupní obrazovce, když se přihlašujete k odběru newsletteru.

Zasíláme newsletter svým zákazníkům a obchodním partnerům v pravidelných intervalech. Informujeme je v nich o našich nabídkách. Základním principem je, že můžete obdržet náš firemní newsletter, pokud

1. máte platnou e-mailovou adresu a

2. zaregistrovali jste se k odběru newsletteru.

Z právních důvodů vám bude zaslán dvojitý potvrzovací e-mail na adresu, kterou jste zadali při přihlašování k odběru newsletteru. Tento potvrzovací e-mail je používán ke kontrole, že jste majitelem uvedené e-mailové adresy a že jste autorizovali přihlášení k odběru newsletteru.

Když se zaregistrujete k odběru newsletteru, uložíme si také vaši IP adresu (přiřazenou vaším poskytovatelem internetových služeb (ISP, Internet Service Provider) nebo IT systém, který jste použili v okamžiku registrace stejně jako datum a čas vaší registrace. Tyto údaje je nezbytné shromažďovat jako základ pro vystopování jakéhokoliv (potenciálního) zneužití vaší e-mailové adresy v pozdější době nebo jinými slovy jako prostředek ochrany vašich právních nároků.

Osobní údaje shromažďované v souvislosti s přihlášením se k odběru newsletteru budou používány výhradně pro účely zasílání newsletteru. Osoby přihlášené k odběru newsletteru mohou také dostávat e-maily, pokud je to nezbytné pro provoz služby newsletteru nebo pokud je požadována další registrace, například při provedení změn v newsletteru, které jsou objednané nebo pokud dojde k provedení technických změn. Osobní údaje shromažďované v souvislosti s přihlášením se k odběru newsletteru nejsou přenášeny třetím osobám. Své přihlášení k odběru našeho newsletteru můžete kdykoliv zrušit. Souhlas s ukládáním osobních údajů, který byl udělen pro účely získávání newsletteru může být kdykoliv odvolán. Každý newsletter obsahuje link sloužící k odvolání souhlasu. Je také možné odhlásit se od odebírání newsletteru kdykoliv přímo na našich webových stránkách nebo nás můžete kontaktovat jakýmkoliv jiným způsobem a my váš požadavek na odhlášení z odběru newsletteru vyřídíme.

Právní základ pro zpracování údajů pro účely zasílání newsletteru je Článek 6(1)(a) GDPR.

3. Newsletter Episerver

Kompletní podrobnosti zásad ochrany osobních údajů přijaté korporativní skupinou Episerver najdete zde.

 

IV. Naše aktivity na sociálních sítích

Máme vlastní stránky na sociálních sítích za účelem komunikace s vámi a poskytování informací o našich službách.

Nejsme původním poskytovatelem (kontrolorem) těchto stránek; používáme je pouze v rozsahu příležitostí nabídnutých nám relevantními poskytovateli.

Jako preventivní opatření bychom proto rádi zdůraznili, že vaše údaje mohou být také zpracovávány mimo Evropskou unii nebo Evropský ekonomický prostor. Použití dat může proto zahrnovat rizika ochrany osobních údajů, protože může být pro vás složité uplatnit svá práva, například právo na informaci, právo na vymazání údajů, právo námitek atd. a údaje jsou často zpracovávány přímo sociálními sítěmi pro reklamní účely nebo k analyzování uživatelského chování způsobem, který je mimo naši kontrolu. Pokud poskytovatel vytváří uživatelské profily, často to zahrnuje používání cookies nebo přímé přiřazení uživatelského chování vašemu členskému profilu na sociálních sítích (pokud jste na těchto stránkách přihlášeni).

Tyto zpracovatelské operace budou provedeny pouze pokud udělíte výslovný souhlas ve shodě s Článkem 6(1)(a) GDPR.

Protože nemáme přístup k databázím poskytovatelů, rádi bychom zdůraznili, že je pro vás prospěšné kontaktovat pro uplatnění svých práv přímo příslušného poskytovatele (např. informace, opravy, vymazání atd.). Další informace o zpracování vašich osobních údajů sociálními sítěmi a možnosti vám dostupné k uplatnění vašeho práva namítat nebo odstoupit („opt out“) jsou uvedeny níže u jednotlivých poskytovatelů sociálních sítí, na kterých jsme přítomni:

1. Facebook

Řízení údajů v Evropě:

Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko

Oznámení o ochraně osobních údajů: https://www.facebook.com/about/privacy

Výjimky a preference reklamy:

https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry\_product=ad\_settings\_screen

Facebook se připojil k EU-US Privacy Shield:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

https://de-de.facebook.com/about/privacy/

2. YouTube

Řízení údajů:

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko

Oznámení o ochraně osobních údajů: https://policies.google.com/privacy

Výjimky a preference reklamy: https://adssettings.google.com/authenticated

Google se připojil k EU-US Privacy Shield:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

3. LinkedIn

Řízení údajů v Evropě:

LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irsko

Oznámení o ochraně osobních údajů: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Výjimky a preference reklamy:

https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

LinkedIn se připojil k EU-US Privacy Shield:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active

 

V. Sledování webových stránek / Reklama

Google Analytics

Na našich webových stránkách používáme webovou analytickou službu Google Analytics poskytovanou společností Google Ireland Limited (https://about.google/intl/en/) (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; dále jen „Google“). V této souvislosti vytváříme pseudonymní uživatelské profily a používáme soubory cookies (viz část „Soubory cookies“). Informace vygenerované souborem cookie týkající se vašeho používání webových stránek, například

  1. typ/verze prohlížeče,
  2. operační systém,
  3. referenční URL (poslední stránka, kterou jste navštívili před naší webovou stránkou),
  4. hostitelský název počítače, ze kterého byla webová stránka navštívena (IP adresa),
  5. čas požadavku serveru,

jsou přeneseny a uloženy na serveru společnosti Google v USA. Tyto informace jsou používány k přístupu o používání webové stránky, k sestavování zpráv o činnostech na webové stránce a k poskytování dalších služeb týkajících se používání webové stránky a internetu pro účely výzkumu trhu. Informace nám také umožňují přizpůsobit webové stránky tak, aby více vyhovovaly potřebám uživatelů. Tyto informace mohou být předány třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud třetí strany zpracovávají tyto údaje naším jménem. Vaše IP adresa nebude za žádných okolností kombinována s jinými daty společnosti Google. IP adresy jsou anonymizovány, aby se zamezilo jakékoli spojitosti (maskování IP adresy).

Ukládání souborů cookies můžete zabránit pomocí příslušného nastavení ve svém prohlížeči. Upozorňujeme však, že některé funkce našich webových stránek potom nemusí být plně funkční.

Služba Google Analytics je používána pouze s předchozím souhlasem v souladu s článkem 6 odst. 1. písm. a) předpisu GDPR.

Shromažďování dat generovaných soubory cookie, které souvisí s používáním těchto webových stránek (včetně vaší IP adresy), a také zpracování těchto dat společností Google můžete zakázat stažením a instalací doplňku prohlížeče (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB).

Alternativním řešením k doplňku prohlížeče, zejména pro prohlížeče na mobilních zařízeních, je zakázat shromažďování údajů službou Google Analytics kliknutím na následující odkaz: Zakázat službu Google Analytics. Tímto odmítnete soubory cookie a zabráníte shromažďování vašich údajů během budoucích návštěv těchto webových stránek. Odmítnutí souborů cookie funguje pouze pro tento prohlížeč a naše webové stránky a je uloženo ve vašem zařízení. Pokud vymažete soubory cookies v tomto prohlížeči, budete muset odmítnutí souborů cookies nastavit znovu.

Shromažďování vašich údajů službou Google Analytics můžete zabránit kliknutím na následující odkaz. Tímto odmítnete soubory cookie a zabráníte shromažďování vašich údajů během budoucích návštěv těchto webových stránek.

Zakázat službu Google Analytics

Další informace o ochraně osobních údajů v souvislosti s používáním služby Google Analytics naleznete na následující stránce nápovědy služby Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en).

Seznam Retargeting

Sklik kód pro přesměrování používá pouze soubory cookie, žádné osobní údaje, jako je IP nebo podobné. Díky kódu bude pro návštěvníky připravena kampaň našich webových stránek a zobrazeny bannery bez použití osobních údajů, pouze soubory cookies.

Sklik, provided Seznam.cz, a.s.,

Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5
Reg. nr. 26168685, VAT nr. CZ26168685, www.seznam.cz, info@firma.seznam.cz,
tel: +420 234 694 111
The company is registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, Section B, File 6493

 

VI. Nakládání s údaji o zákazníkovi a údaji o dodavateli

Zpracujeme vaše údaje (včetně vašich osobních údajů) pro účely uspořádání, výkonu a nakládání se smluvními vztahy, pro přípravu nabídek a pro fakturaci stejně jako pro sepsání smlouvy a poskytnutí informací jako součásti vztahu v rámci zákaznického servisu.

1. Právní základ pro zpracování údajů

Zpracování údajů je nezbytné pro výkon smlouvy nebo předsmluvních opatření ve shodě s Článkem 6(1)(b) GDPR nebo k ochraně našich oprávněných zájmů ve shodě s Článkem 6(1)(f) GDPR, and neexistují žádné prvořadé nebo základní práva a svobody na straně subjektu údajů.

2. Kategorie příjemců

Interní příjemci zpracovaných údajů zahrnují poradenství, smluvní management, účetnictví, controlling a back office. Také využíváme poskytovatele služeb (smluvní zpracovatelé) ke splnění našich úkolů, jako jsou poskytovatelé IT služeb a poskytovatelé hostingu, a přenášíme údaje úřadům nebo soudům v rámci rozsahu našich zákonných povinností.

 

VII. Nakládání s údaji návštěvníků

Zpracujeme vaše údaje (včetně vašich osobních údajů) pro účely kontroly, zda jste oprávněni k přístupu k budově. Ve spojitosti s tím budeme ukládat následující údaje:

kontaktní údaje návštěvníka (titul, příjmení, jméno, e-mail)

podrobnosti o aktuální návštěvě (umístění, budova, datum, čas)

1. Právní základ pro zpracování údajů

Zpracování údajů je nezbytné pro účely monitorovaného přístupu k budově a ochraně našeho oprávněného zájmu podle ve shodě s Článkem 6(1)(f) GDPR; neexistují žádné prvořadé nebo základní práva a svobody na straně subjektu údajů.

2. Retenční období

Vaše osobní údaje mohou být ukládána po dobu jednoho roku od vaší poslední návštěvy.

 

VIII. Aplikace OASE Easy Control App

Tvůrce aplikace bere ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi údaji nakládáme důvěrně, v souladu s ustanoveními legislativy v oblasti ochrany osobních údajů a tohoto prohlášení k osobním údajům.

Tato aplikace získává přístup ke kameře vašeho zařízení. Data budou ukládána pouze lokálně na vašem zařízení a nebudou přenášena třetím osobám. Žádné jiné osobní údaje nebudou shromažďovány.

Vytvořte si vzrušující vodní prvky s Easy Control

Aplikace Easy Control App od OASE inteligentně sesíťovává sortiment OASE produktů pro vaši zahradu nebo akvárium, čímž vám umožní ovládat celé své vodní království. Aplikace Easy Control App poskytuje jedno jasné a pohodlné řešení pro konsolidaci a ovládání všech vašich OASE produktů. Také zjistíte, že design aplikace byl aktualizován tak, aby ji učinil mnohem více uživatelsky přívětivou a můžete si užívat personalizace přístrojové desky v aplikaci svými vlastními obrázky.

Možnosti pro vaše akvárium:

Aplikace Easy Control App může být používána k ovládání OASE produktů, které jsou kompatibilní s Easy Aquarium Control přes EAC ovládač.

Světla pro navození té správné atmosféry.

Přednastavené scenérie osvětlení vytvářejí ideální osvětlení pro vaše rostliny a ryby. Prémiové Highline LED diody vám pomohou vytvořit uzpůsobený východ slunce, západ slunce a fáze měsíce, které mohou být uloženy do každodenního harmonogramu. Segmenty mohou být ovládány odděleně, takže můžete také nastavovat různé scenérie osvětlení pro specifické oblasti svého akvária, pokud chcete.

Regulujte aktuální podmínky k vytvoření dokonalého klimatu.

Čerpadla OASE StreamMax Premium vám pomohou vytvořit ideální aktuální podmínky pro vaše akvárium. Můžete si také vybrat, zda do aplikace Easy Control App integrovat jedno nebo více čerpadel. Pokud si zvolíte ovládání dvou čerpadel za použití systému Easy Control, můžete si čerpadla nastavit jako navzájem synchronizovaná nebo tak, aby se zapínala v různých časech. To je možné udělat manuálně nebo použitím jednoho z předem nakonfigurovaných programů.

Praktické dodatečné charakteristiky.

Režim krmení automaticky vypne proudová čerpadla během doby krmení. Dále vám aplikace Easy Control App zašle oznámení, pokud se vyskytne chybové hlášení od ovládače vašeho akvária. Můžete také obdržet toto oznámení e-mailem, pokud se zaregistrujete v cloudu.

Možnosti pro vaši zahradu nebo terasu:

OASE InScenio FM-Master WiFi/EGC a/nebo InScenio EGC Controller můžete ovládat za použití aplikace Easy Control App. Tato ovládací centra umožnují centrální řízení všech důležitých funkcí v jezírku a zahradě prostřednictvím vaší domácí sítě nebo cloudu. Výkon vašich OASE zařízení, jako jsou čerpadla, filtry nebo světla, mohou být tedy monitorovány a ovládány jednoduše, pohodlně a rychle prostřednictvím aplikace Easy Control App.

Ovládač OASE InScenio EGC Controller připojí až deset OASE zařízení s aktivovaným EGC, která můžete ovládat v aplikaci Easy Control App. InScenio FM-Master WiFi/EGC to může udělat také a také je vybaven třemi on/off vývody elektrické energie a jedním tlumitelným vývodem. Každý vývod elektrické energie může být ovládat intuitivně po dobu 24hodinového cyklu prostřednictvím integrovaného časovače. InScenio FM-Master WiFi/EGC může být také používán k integrování dálkově ovládaných OASE produktů a aktivaci ovládání přes aplikaci.

Toto uspořádání vám umožňuje ovládat své zahradní osvětlení, nastavovat různé scénáře osvětlení a vytvářet jedinečnou atmosféru — to vše prostřednictvím aplikace Easy Control App. Můžete také individuálně ovládat a kontrolovat výkon vašich filtrů a čerpadel. Můžete monitorovat funkce své ke cloudu připojené zahrady a vybavení jezírka z cloudu, kdykoliv a kdekoliv. E-mailová oznámení v případě chybných funkcí a nesrovnalostí mohou být také aktivována přes cloud, což vám dává možnost kdykoliv na tyto skutečnosti přiměřeně reagovat.

Funkce aplikace Easy Control App a počet OASE produktů umožňujících používání Easy Control se pro vás neustále rozšiřují a vylepšují. Vždy se těšíme na vaši zpětnou vazbu a návrhy!