Všeobecné podmínky

 

Všeobecné podmínky firmy OASE GmbH pro prodejce

I. Cenová nabídka, uzavření smlouvy & obsah

1. Naše všeobecné podmínky, jak jsou uvedeny níže, platí přednostně na naše zboží a služby, neexistuje-li dohoda v opačném smyslu. Podmínky kupujícího popírající tyto podmínky se stávají neplatnými. Naše všeobecné podmínky také platí pro budoucí obchodní vztahy, bez následného výslovného odkazu na ně.

2. Naše cenové nabídky jsou předmětem změny. Nákupní objednávky vystavené kupujícím jsou závazné. Smlouva vstupuje v platnost našim písemným potvrzením objednávky, které jsme povinni vystavit do dvou týdnů od obdržení nákupní objednávky. Přísliby, ústní dohody a změny smlouvy vyžadují k vstoupení v platnost naše písemné potvrzení.

3. Naše popisy produktů, jak jsou dohodnuty, platí jako výlučné podmínky zboží. Doporučení nebo reklamy nepředstavují dodatečně žádné smluvní vlastnosti zboží. Informace obsažené v brožurách, katalozích a reklamách nepředstavují žádné přísliby vlastností a kupující nezískává žádné právní záruky od OASE GmbH, pokud výslovně nevystavíme prohlášení o záruce.

4. Kompletní a včasné provedení objednávky bude předmětem dostupnosti dodávek. Budeme informovat kupujícího okamžitě, jakmile nebude produkt dostupný a vrátíme mu odpovídající částu v případě zrušení smlouvy.

  

II. Ceny a platební podmínky

1. Naše ceny jsou ex work v EUR, plus možné náklady na instalaci stejně jako platná DPH.

2. Jsme oprávněni zvýšit katalogové ceny po uzavření smlouvy o nákupu, pokud ceny za materiály a/nebo mzdy/platy se zvýší v období mezi uzavřením smlouvy a dodáním, nebo pokud vzniká mezi doručením nákupní objednávky a harmonogramem dodávek období více než čtyř měsíců.

3. Pokud neexistuje dohoda stanovící jinak, budou naše faktury splatné jako kompletní, za hotové bez srážky, bez slevy za jakýkoliv druh při doručení nebo převzetí.

4. Bez pozdějšího prohlášení z naší strany bude kupující považován za dlužníka, pokud úhrada nebude obdržena 10 dnů po datu splatnosti.

5. Pokud se vyskytnou závady, kupující není oprávněn odmítnout úhradu, pokud dodávka není zřetelně vadná, nebo pokud kupující nemá nepochybně právo odmítnout převzetí prací. V těchto případech je kupující pouze oprávněn odmítnout úhradu, pokud je zadržená částka v přiměřeném poměru k závadám a k předpokládaným nákladům za dodatečný výkon, přednostně prostřednictvím opravy. Kupující není oprávněn prosazovat právní cestou nároky a práva vyplývající se závad, pokud kupující nesplnil své platební závazky, které jsou splatné a pokud splatná částka včetně veškerý provedených plateb není v přiměřeném poměru k hodnotě dodávky nebo prací, které vykazují závady.

6. Kupující bude vyrovnávat pouze takové pohledávky, které jsou nesporné nebo které jsou právně vynutitelné.

 

III. Dodací lhůta/zpožděné dodání

1. Informace týkající se dodacích lhůt jsou nezávazné. Předpokladem pro shodu s dodacím termínem bude splnění smluvních závazků kupujícího. Dodací lhůty začínají nejdříve okamžikem uzavření smlouvy, dodací lhůty však nezačínají, pokud nedošlo ke kompletnímu poskytnutí dokumentů, uvolnění, technických vyjasnění atd., které je kupující povinen poskytnout. Zpětné požadavky na úpravu nebo doplnění prodlužují přiměřeně dodací lhůty. Lhůta je považována za splněnou, pokud položka dodávky opustila závod do data, ve které dodací lhůta končí, nebo pokud jsme sdělili naši připravenost k odeslání a zboží nebylo odesláno náležitě ne vinou OASE GmbH. Obdobně bude dodací lhůta odpovídajícím způsobem prodloužena, pokud dojde k nepředpokládaným událostem nebo vyšší moci.

2. Pokud dojde k prodlení v dodávce, za které jsme zodpovědní, poté může po písemné upomínce kupující specifikovat odpovídající dodatečnou lhůtu, s prohlášením, že kupující odmítne přijetí předmětu smlouvy po vypršení uvedené lhůty. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy doručením písemného prohlášení až po marném uplynutí následné lhůty a všech právních požadavků. Pokud kupující odstoupí od smlouvy, potom kupující nemá právo požadovat náhradu škod vyplývajících z neplnění. Ve všech ostatních ohledech platí ustanovení uvedená níže pod římskou číslicí VI č. 9.

 

IV. Přenos rizika a převzetí

1. Riziko se přenáší na kupujícího, když jsou položky dodávky odeslány, dokonce i v případě částečné dodávky nebo pokud jsme vzali zodpovědnost za jiné výkony, jako například zásilka a náklady na ní nebo instalace. Jsme oprávněni provádět částečné dodávky a částečné výkony, u kterých můžete rozumně předpokládat, že je zákazník přijme.

2. Pokud je zásilka zpožděna v důsledku okolností, za které je zodpovědný kupující, potom je riziko přeneseno na kupujícího dnem, kdy je OASE GmbH připravena k odeslání. Jsme oprávněni zaslat zboží kupujícímu, pokud je kupující v prodlení s převzetím; nebo alternativně uskladnit zboží na náklady a riziko kupujícího.

3. Dodané předměty jsou akceptovány kupujícím, dokonce i když vykazují bezvýznamné závady, bez újmy na právech uvedených níže pod římskou číslicí VI.

 

V. Výhrada vlastnického práva

1. Ponecháváme si vlastnické právo na položku dodání až do okamžiku obdržení veškerých plateb vyplývajících z obchodního vztahu s kupujícím; výhrada vlastnického práva je založena na uznávané rovnováze.

2. Pokud je předmět prodeje kombinován s jinými předměty, které nepatří nám, potom nabýváme společného vlastnictví na nové předměty v poměru předmětu prodejní hodnoty k hodnotě přidružených předmětů v okamžiku, kdy byly kombinovány. Pokud jsou uvedené předměty kombinovány takovým způsobem, že předmět nákupu kupujícího je považován za hlavní předmět, potom je dohodnuto, že kupující přenese poměrné společné vlastnictví na OASE GmbH. Kupující si uchová výhradní nebo společné vlastnictví, které tak pro nás vyplývá. Kupující také přenese na OASE GmbH pohledávky vůči třetím osobám, ke kterým je kupující oprávněn v důsledku kombinace předmětu prodeje s položkou a/nebo předmětem, v částce našich příjmů z prodeje nebo která vyplyne z přeprodeje v této částce; toto však bude povoleno pouze v řádném průběhu podnikání. Kupující není oprávněn jinak nakládat s vyhrazeným zbožím, zejména pro převod vlastnického práva pro zajištění a/nebo záruky.

3. Jsme oprávněni shromažďovat uvedené pohledávky sami, pokud kupující neuzná své platební závazky. V tomto případě je kupující povinen poskytnou nám informace nezbytné k zákonnému uplatnění našich práv vůči zákazníkovi kupujícího a poskytnou nám všechny požadované dokumenty.

4. Na žádost kupujícího uvolníme na základě našeho zvážení příslušný poměr zástavního nároku, pokud uskutečnitelná hodnota takového nároku překročí částku všech nároků, ke kterým jsme oprávněni o více než 10 %.

5. Pokud kupující poruší závazky vyplývající z této smlouvy, zejména pokud je kupující v prodlení, jsme oprávněni požadovat vrácení předmětu dodávky. Požadavek na vydání nového zboží nebude představovat prohlášení odstoupení bez příslušného oznámení.

 

VI. Oznámení závady a zodpovědnost za závady

1. Pokud je kupující podnikatelem, každá z našich dodávek bude okamžitě zkontrolována z hlediska její úplnosti a nepřítomnosti závad. Po dodání kupující oznámí zjevné závady a závady, které jsou zjevné po řádné prohlídce, písemně, bez jakýchkoliv prodlení. Písemná zpráva musí obsahovat přesný popis závady. Při vyzvedávání zboží nebo když je zboží dodáváno, kupující je povinen uznat stav zboží sám nebo nechat si uznat stav zboží autorizovanou třetí osobou. Dodávka s mankem nepředstavuje závadu, ani nesprávná dodávka nepředstavuje závadu; v těchto případech jsme oprávněni provést dodatečnou dodávku, pokud je to požadováno.

2. Pokud je zboží závadné v důsledku provádění dodávky, jsme oprávněni provést náhradu nebo opravu, dle našeho vlastního zvážení. V prvním případě jsou nároky kupujícího v důsledku závady předmětu prodeje omezeny na dodatečný výkon. Pokud po dvou pokusech se dodatečný výkon jeví přesvědčivě jako neúspěšný, kupující má právo odmítnout platbu, snížit platbu nebo, pokud je závada významná, odstoupit od smlouvy.

3. Nároky vyplývající ze závady neexistují v případě bezvýznamné odchylky od dohodnuté kvality nebo z důvodu bezvýznamného zhoršení použitelnosti.

4. Pokud si kupující zvolí odstoupení od smlouvy po chybném dodatečném výkonu v důsledku materiálových závad dodávky, není kupující oprávněn k uplatnění dodatečných nároků vyplývajících ze škod. Pokud se po chybném dodatečném výkonu kupující rozhodne uplatnit nároky vyplývajících ze škod, zůstane zboží u kupujícího, pokud je to pro kupujícího přijatelné. Náhrada bude omezena na rozdíl mezi kupní cenou a hodnotou závadné položky. To neplatí, pokud OASE GmbH záměrně nebo hrubou nedbalostí způsobí porušení smluvních závazků.

5. Kupující je povinen poskytnout OASE GmbH požadovaný čas a příležitost k podniknutí veškerých oprav a náhrad považovaných za nezbytné po koordinaci; jinak bude OASE GmbH uvolněna ze zodpovědnosti za závadu. Pouze pokud jsme v prodlení s opravou závady, má kupující právo po upomínce a specifikaci přiměřené dodatečné lhůty, opravit si závadu sám nebo nechat závadu opravit třetí stranou a požadovat od nás náhradu příslušných nákladů.

6. Promlčecí lhůta na nároky a práva v důsledku závad – bez ohledu na právní důvody – činí 1 rok, ať už pro dodávku nebo instalaci / smlouvu o dílo a práci. Tato lhůta platí také pro jiné nároky vyplývající ze škod na straně kupujícího, bez ohledu na právní základ, s výjimkou případu záměru, porušení záruky nebo svévolného zamlčení závad, nebo v případě nároků v souladu s German Product Liability Act, a pro zaviněné porušení základních smluvních závazků na straně OASE GmbH.

7. Oznámení o závadě není striktně omezeno na promlčecí lhůtu záručních nároků, pokud po ověření příčiny závady stanovíme, že nejsme za závadu zodpovědní.

8. Nejsme považováni za zodpovědné za škody, které vzniknou v důsledku nevhodného nebo nesprávného používání, pro nesprávnou manipulaci na straně kupujícího nebo třetí osoby, nebo poškození, ke kterému dojde v důsledku přirozeného opotřebení nebo nedbalého zacházení, nevhodného čištění a péče, chemických a/nebo mechanických vlivů, kterým my nejsme na vině.

9. Pokud v důsledku oznámení závady na straně objednávající strany OASE stanoví, při kontrole zboží, že předmět oznámení závady není zodpovědností OASE, ale spíše že závada je v důsledku provozní chyby nebo nesprávné manipulace, za kterou je zodpovědná objednávající strana, je OASE oprávněna vyúčtovat objednávající straně paušální sazbu servisního poplatků ve výši 19.90 € plus DPH, plus náklady na zaslání za produkt vzniklé pro dovolené zatížení.

10. Zodpovědnost bude vyloučena v případě nedbalého poručení smluvních závazků. V případě hrubé nedbalosti je naše zodpovědnost omezena na škody, které jsou smluvně předpokládány, toto ustanovení platí v přiměřené míře pro porušení podstatných smluvních závazků. Ve všech ostatních ohledech jsme zodpovědní v souladu s German Product Liability Act za škody na životě, těle nebo zdraví, nebo v důsledku zaviněného porušení podstatných smluvních závazků. Právo postihu v souladu s Článkem 478 německého Občanského zákoníku zůstává nedotčeno.

11. Výše uvedená ustanovení v bodě 9 výše platí pro všechny nároky vyplývající ze škod, bez ohledu na právní důvody, zejména v případě závad, porušení závazků vyplývajících ze vztahu závazku, nebo nedovolené činnosti.

 

VII. Podmínky upravující vrácení zboží

Bez ohledu na požadavky specifikované v bodě VI, pokud jsou závady přítomné, OASE si vezme zpět nezávadné dodané zboží pouze na bázi založené na případech, a po předchozím písemném souhlasu podepsaném před zpětným zasláním; zpětné odebrání produktů s objednací hodnotou nižší než 100.00 EUR bude vždy vyloučeno z ekonomických důvodů. Předpokladem pro uzavření dohody o zpětném zaslání je fakt, že zboží, které bude vráceno, je v každém případě v perfektním bezvadném stavu, včetně balení uvedeného zboží, a že uvedené zboží odpovídá aktuální produktové řadě, jak je zobrazeno v katalogu. Pokud by měla být dohoda o zpětném zaslání uzavřena, objednávající strana bude povinna ke zpětné zásilce připojit kopii faktury, kopii dodacího listu a zpětné oprávnění. Objednávající strana nese riziko vyplývající z přepravy zpětné zásilky. Zpětné zásilky by neměly být realizovány jako nefrankováno, jinak bude OASE oprávněna převzetí zpětné zásilky odmítnout. Za celou manipulaci a administrativní výdaje stejně jako riziko opakovaného prodeje vrácených produktů odečte OASE 30 % z fakturované čisté hodnoty zboží.

 

VIII. Zodpovědnost za sekundární závazky

1. Naše rady technických aplikací stejně jako doporučení, výpočty, výkresy a plánování projektu pouze zobrazují nejlepší možné použití našich produktů, jsou poskytovány pouze jako přiblížení a nejsou závazné. Nevyvazují kupujícího z jeho závazku ověřit si, že produkty jsou vhodné pro účely použití zamýšlené kupujícím.

2. Pokud smluvní objekt nemůže být používán, jak je uvedeno ve smlouvě v důsledku zaviněného porušení sekundárního závazku, ke kterému jsme povinni, dokonce před uzavřením smlouvy; například v důsledku opomenutého nebo nesprávného poradenství, nebo nesprávných pokynů, bude při vyloučení dodatečných nároků na straně kupujícího platit obdobně pro naši zodpovědnost ustanovení specifikované výše pod římskou číslicí VI body 5 - 8.

 

IX. Vzorky, výkresy

Vyhrazujeme si vlastnické právo a copyright k vzorkům, výkresům a dalším dokumentům. Nebudou zpřístupněny neoprávněným třetím osobám a musí být nám být na požádání vráceny.

 

X. Místo plnění, použitelné právo, právně příslušný soud

1. Místem výkonu všech dodávek a plateb je ředitelství společnosti v Hörstelu.

2. Platí výhradně německé právo. Jednotné právo pro mezinárodní prodej zboží (CISG) neplatí.

3. Výhradním právně příslušným soudem je Ibbenbüren District Court nebo Münster Regional Court, pokud je kupující obchodník zapsaný v obchodním rejstříku, korporace působící ve veřejném sektoru nebo investiční fond (podle německého zákona o investicích).

 

XI. Klauzule o oddělitelnosti

Zrušení platnosti kteréhokoliv z ustanovení v této smlouvě nemá vliv na platnost ostatních ustanovení.

PDF DOWNLOAD

Dodací podmínky a podmínky k poskytování plnění firmy OASE GmbH
Stáhnout