Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden van OASE GmbH voor handelaren

I. Offerte, overeenkomst sluiten en inhoud

Onze hieronder uiteengezette algemene voorwaarden zijn met prioriteit van toepassing op onze goederen en diensten, tenzij anders is overeengekomen. Voorwaarden van de koper die in strijd zijn met deze voorwaarden, zijn niet van toepassing. Onze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op toekomstige zakelijke relaties, zonder uitdrukkelijke daaropvolgende verwijzingen.

2. Onze offertes kunnen worden gewijzigd. Inkooporders van de koper zijn bindend. Een contract wordt pas van kracht na onze schriftelijke orderbevestiging, die wij verplicht zijn binnen de twee weken na ontvangst van het inkooporder af te leveren. Voor verzekeringen, mondelinge overeenkomsten en wijzigingen in het contract is een schriftelijke bevestiging vereist voordat ze van kracht worden.

3. Onze productbeschrijving, zoals overeengekomen, zal worden beschouwd als de exclusieve staat waarin de bestelde goederen zullen worden geleverd. Aanbevelingen of advertenties vormen geen aanvullende contractuele vereisten voor de eigenschappen van de goederen. Informatie in brochures, catalogi en advertenties vormen noch productbeschrijvingen in de zin van contractueel overeengekomen eigenschappen, noch verleent dit de koper wettelijke garanties van OASE GmbH, tenzij we uitdrukkelijk een garantieverklaring verstrekken.

4. De volledige en tijdige afhandeling van bestellingen is afhankelijk van beschikbaarheid van artikelen. Wij zullen de koper onverwijld op de hoogte stellen als een product niet beschikbaar is en zullen ingeval van annulering het betreffende aankoopbedrag onmiddellijk terugbetalen aan de koper. 

II. Prijzen en betalingsvoorwaarden

1. Onze prijzen zijn af fabriek in €, plus eventuele installatiekosten, verwijderingsbijdragen en toepasselijke btw.

2. We zijn gerechtigd na het afsluiten van het aankoopcontract de catalogusprijzen te verhogen als de prijzen voor materiaal en/of loon/salarissen stijgen in de periode tussen het afsluiten van het contract en de levering, of als er een periode van meer dan vier maanden ligt tussen het inkooporder en de geplande leveringsdatum.

3. Tenzij anders is overeengekomen dienen onze facturen volledig en netto te worden voldaan, zonder enige korting bij levering of acceptatie.

4. Zonder verdere kennisgeving van onze kant zal sprake zijn van een betalingsachterstand van de koper, wanneer de betaling 10 dagen na de vervaldatum nog niet is ontvangen.

5. Als er sprake is van gebreken, is de koper alleen gerechtigd de betaling in te houden als de geleverde goederen duidelijk gebreken vertonen of de koper eenduidig het recht heeft om de aanvaarding van de goederen te weigeren. In deze gevallen is de koper alleen gerechtigd de betaling in te houden als het ingehouden bedrag in een passende relatie staat tot de gebreken en de veronderstelde kosten van de extra werkzaamheden, voornamelijk door reparatie. De koper is niet gerechtigd om wettelijke vorderingen en rechten te doen gelden als gevolg van gebreken als de koper zijn verschuldigde betalingsverplichtingen niet is nagekomen en als het verschuldigde bedrag, inclusief alle verrichte betalingen, in een passende verhouding staat tot de waarde van de levering of artikelen die gebreken vertonen.

6. De koper zal alleen vorderingen verrekenen die onbetwist zijn of wettelijk afdwingbaar zijn.

III. Levertijd/vertraagde levering

1. Informatie over levertijden is niet bindend. Voorwaarde voor het nakomen van de leveringstermijn is de nakoming van de contractuele verplichtingen van de koper. De leveringsperioden beginnen op hun vroegst na afsluiting van het contract, maar de leverperiodes beginnen niet voordat alle documenten, uitgaven, technische uitleg, enz. die de koper verplicht is te verschaffen, zijn verstrekt. Retroactieve verzoeken tot wijziging of aanvulling verlengen de leveringstermijn dienovereenkomstig. De termijn wordt geacht te zijn nageleefd als het leveringsvoorwerp onze fabriek heeft verlaten op de datum waarop de leveringstermijn afloopt, of als wij onze verzendbereidheid hebben meegedeeld, maar de goederen buiten de schuld van OASE GmbH niet op de juiste wijze zijn verzonden. Ook wordt een leveringsperiode op passende wijze verlengd als er sprake is van onvoorziene gebeurtenissen of overmacht.

2. Als een levering vertraagd is en wij daarvoor verantwoordelijk zijn, kan de koper na een schriftelijke herinnering een nieuwe passende periode opgeven, met de verklaring dat de koper bij het verstrijken van de genoemde periode de acceptatie van het voorwerp van het contract zal weigeren. De koper is uitsluitend gerechtigd het contract op te zeggen, middels een schriftelijke verklaring, nadat deze volgende periode vruchteloos is verstreken en aan alle overige wettelijke vereisten is voldaan. Als de koper het contract opzegt, heeft deze geen recht om een schadevergoeding te eisen voor niet-naleving. In alle andere opzichten zijn de onder lid VI, nr. 9 vermelde bepalingen van toepassing.

IV. Overdracht van risico en aanvaarding

1. Het risico wordt overgedragen aan de koper wanneer de te leveren artikelen worden verzonden, zelfs in het geval van gedeeltelijke verzendingen, of als wij verantwoordelijkheid hebben genomen voor andere prestaties, zoals de verzending en de kosten ervan, of de installatie. We zijn gerechtigd om deelzendingen en gedeeltelijke prestaties te leveren die de klant redelijkerwijs kan aanvaarden.

2. Als de verzending vertraagd is door omstandigheden waarvoor de koper verantwoordelijk is, wordt het risico overgedragen aan de koper vanaf de dag dat OASE GmbH klaar is voor verzending. Wij zijn gerechtigd om de goederen naar de koper te sturen als de koper de aanvaarding vertraagt, of om de goederen op kosten en risico van de koper op te slaan.

3. Geleverde voorwerpen moeten door de koper worden aanvaard, ook al vertonen ze onbeduidende gebreken, zonder afbreuk te doen aan de rechten die zijn vastgelegd in lid VI. 

V. Eigendomsvoorbehoud

1. We behouden het eigendomsvoorbehoud op het te leveren artikel totdat alle betalingen zijn ontvangen die voortvloeien uit de zakelijke relatie met de koper. Eigendomsvoorbehoud is gebaseerd op het erkende saldo.

2. Als het verkochte voorwerp wordt gecombineerd met andere voorwerpen die niet van ons zijn, dan worden wij mede-eigenaar van het nieuwe voorwerp in de verhouding van de waarde van het verkochte voorwerp ten opzichte van de waarde die de bijbehorende voorwerpen hadden op het moment dat ze werden gecombineerd. Als de genoemde voorwerpen zodanig worden gecombineerd dat het ingekochte voorwerp van de koper als hoofdvoorwerp wordt beschouwd, wordt overeengekomen dat de koper de evenredige mede-eigendom overdraagt aan OASE GmbH. De koper behoudt de exclusieve of gezamenlijke eigendom dat aldus voor ons is ontstaan. De koper draagt aan OASE GmbH ook de vorderingen over van een derde waarop de koper recht heeft op grond van de combinatie van het verkoopobject met een artikel en/of een object, ter hoogte van onze omzet, of die door de wederverkoop ter hoogte van dit bedrag ontstaat. Dit is echter enkel toegestaan in het kader van een normale bedrijfsvoering. De koper is niet gerechtigd om op een andere manier over de gereserveerde goederen te beschikken, met name wat betreft de overdracht van eigendomsrecht voor veiligheid en/of onderpand.

3. We zijn bevoegd om de genoemde vorderingen zelf te innen als de koper zijn betalingsverplichtingen niet nakomt. In dit geval is de koper verplicht ons de benodigde informatie te verstrekken om onze rechten tegen de klant van de koper wettelijk uit te oefenen en ons alle vereiste documenten te verstrekken.

4. Op verzoek van de koper zullen wij naar eigen goeddunken een passend deel van het veiligheidsbelang vrijgeven, indien de realiseerbare waarde van een dergelijk belang het bedrag van alle claims waarop wij recht hebben met meer dan 10% zal overschrijden.

5. Als de koper de verplichtingen uit dit contract schendt, met name als de koper achterstallig is met de betaling, zijn wij bevoegd om retournering van het leveringsobject te vragen. Het verzoek om de nieuwe goederen te leveren, vormt zonder de juiste kennisgeving geen intrekkingsverklaring.

VI. Kennisgeving van gebreken en aansprakelijkheid voor gebreken

1. Als de koper een ondernemer is, wordt elk van onze leveringen onmiddellijk gecontroleerd op volledigheid en afwezigheid van gebreken. Na levering zal de koper duidelijk zichtbare gebreken, en gebreken die na behoorlijk onderzoek zichtbaar zijn, schriftelijk en onverwijld rapporteren. De ondernemer moet elk geconstateerd gebrek onmiddellijk schriftelijk melden. Het schriftelijke rapport moet een nauwkeurige beschrijving van het gebrek bevatten. Bij het afhalen van de goederen of wanneer de goederen ter plekke worden geleverd, is de koper verplicht om de staat van de goederen zelf te controleren of om de staat van de goederen te laten bevestigen door een geautoriseerde derde. Een krappe levertijd vormt geen gebrek en een onjuiste levering vormt evenmin een gebrek. In deze gevallen zijn wij bevoegd om een extra levering te doen, indien hierom wordt gevraagd.

2. Als de goederen een gebrek vertonen als gevolg van een leveringstransactie, zijn wij bevoegd deze naar eigen goeddunken te vervangen of repareren. In het eerste geval blijven aanspraken van de koper wegens een gebrek in het voorwerp van verkoop beperkt tot aanvullende prestaties. Als na twee pogingen blijkt dat aanvullende prestaties definitief niet slagen, heeft de koper het recht de betaling in te houden, minder te betalen of, als het om een belangrijk gebrek gaat, het contract te ontbinden.

3. Aanspraken wegens een gebrek zijn niet mogelijk bij geringe afwijkingen van de overeengekomen kwaliteit of bij een licht verminderde bruikbaarheid.

4. Indien de koper ervoor kiest om het contract te ontbinden na mislukte aanvullende prestaties als gevolg van een materiële tekortkoming van een levering, dan heeft de koper geen recht op aanvullende schadeclaims. Indien de koper na een mislukte aanvullende prestatie besluit een schadevergoeding te eisen, dan blijven de goederen bij de koper aanwezig indien dit acceptabel is voor de koper. Vervanging is beperkt tot het verschil tussen de aankoopprijs en de waarde van het defecte artikel. Dit is niet van toepassing als OASE GmbH opzettelijk of door grove nalatigheid de schending van de contractuele verplichting heeft veroorzaakt.

5. De koper is verplicht OASE GmbH de vereiste tijd en gelegenheid te geven om alle reparaties en vervangingen uit te voeren die nodig worden geacht na overleg. Anders is OASE GmbH uit hoofde van de aansprakelijkheid voor het gebrek vrijgesteld. Alleen als wij nalatig zijn om het gebrek te corrigeren, heeft de koper het recht om na een herinnering het gebrek zelf te corrigeren of het gebrek door een derde te laten corrigeren, en om van ons vergoeding van de desbetreffende kosten te eisen.

6. De verjaringstermijn voor vorderingen en rechten wegens gebreken - ongeacht wettelijke bepalingen - bedraagt één jaar, of het nu gaat om levering of installatie / arbeidscontract. Deze termijn is ook van toepassing op andere schadeclaims van de zijde van de koper, ongeacht de wettelijke basis, behoudens opzet, schending van de garantie of kwaadwillige verzwijging van gebreken, of ingeval van claims in overeenstemming met de Duitse productaansprakelijkheidswet en voor opzettelijke schending van essentiële contractverplichtingen van de zijde van OASE GmbH.

7. Melding van het gebrek zal niet uitdrukkelijk de verjaringstermijn voor garantieclaims beperken indien wij na controle van de oorzaken van het gebrek vaststellen dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het gebrek.

8. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van ongeschikt of onjuist gebruik, voor onjuiste behandeling van de zijde van de koper of een derde of voor schade die ontstaat door natuurlijke slijtage of nalatige behandeling, ongeschikte reiniging en zorg, chemische en/of mechanische invloeden, waarvoor wij geen schuld hebben.

9. Mocht OASE na melding van een gebrek van de zijde van de besteller en na controle van de goederen waarop de kennisgeving van gebrek betrekking heeft, vaststellen dat niet OASE verantwoordelijk is voor het gebrek, maar dat het gebrek het gevolg van onjuist gebruik of onjuiste hantering van de zijde van de besteller, dan is OASE gerechtigd om de besteller een vast tarief voor servicekosten van € 19,90 plus btw, plus verzendkosten per product voor de gemaakte werklast te factureren.

10. Aansprakelijkheid wordt uitgesloten ingeval van nalatige schending van contractuele verplichtingen. Ingeval van grove nalatigheid is onze aansprakelijkheid beperkt tot de schade die contractueel is voorzien. Deze bepaling is in gelijke mate van toepassing op schending van essentiële contractuele verplichtingen. In alle andere opzichten zijn wij in overeenstemming met de Duitse productaansprakelijkheidswet aansprakelijk voor schending van het leven, het lichaam of de gezondheid, of vanwege opzettelijke schending van essentiële contractuele verplichtingen. Het recht van verhaal in overeenstemming met artikel 478 van de Duitse Burgerlijk Wetboek blijft ongewijzigd.

11. De bepalingen onder lid 9 hierboven zijn van toepassing op alle schadeclaims, ongeacht wettelijke bepalingen, met name ingeval van gebreken, schending van verplichtingen voortvloeiend uit de relatie van de verplichting of niet-toegestane actie.  

VII. Voorwaarden met betrekking tot het retourneren van goederen

Ongeacht de claims die onder lid VI zijn vastgelegd, zal OASE defecte geleverde goederen alleen terugnemen op basis van beoordeling per geval, en nadat voorafgaande schriftelijke toestemming is gegeven voor retourzending; Terugname van producten met een orderwaarde van minder dan € 100,00 zal om economische redenen altijd worden uitgesloten. De voorwaarde voor het sluiten van een terugzendovereenkomst is in elk geval dat de goederen die worden geretourneerd, in perfecte foutloze staat verkeren, inclusief de verpakking van de betreffende goederen, en dat de desbetreffende goederen overeenkomen met de huidige productlijn, zoals weergegeven in de catalogus. Als een terugzendovereenkomst moet worden afgesloten, is de besteller verplicht een kopie van de factuur, een kopie van het leveringsbewijs en de retourmachtiging bij de retourzending in te sluiten. De besteller draagt het transportrisico voor de retourzending. Retourzendingen mogen niet ongefrankeerd worden verzonden. Anders is OASE gerechtigd om acceptatie van de retourzending te weigeren. Voor de volledige verwerkings- en administratiekosten en voor het risico van wederverkoop van de geretourneerde producten, trekt OASE 30% af van de gefactureerde nettowaarde van de goederen.

VIII. Aansprakelijkheid voor secundaire verplichtingen

1. Ons advies voor technische toepassingen en aanbevelingen, berekeningen, tekeningen en projectplanning illustreren alleen het best mogelijke gebruik van onze producten en worden alleen als benadering en niet-bindend aangeboden. Ze ontslaan de koper niet van de verplichting om zelf te controleren of onze producten geschikt zijn voor het beoogde doel van de koper.

2. Als het voorwerp van contract niet kan worden gebruikt zoals bepaald in het contract vanwege opzettelijke schending van de secundaire verplichtingen waartoe wij zijn verplicht, zelfs vóór de beëindiging van het contract, bijvoorbeeld vanwege weggelaten of onjuist advies of onjuiste instructies, dan is, onder uitsluiting van aanvullende claims van de zijde van de koper, de bepaling vermeld onder lid VI nr. 5-8 van toepassing op onze aansprakelijkheid.

IX. Voorbeelden, tekeningen

We behouden de eigendoms- en auteursrechten op voorbeelden, tekeningen en andere documenten. Deze mogen niet beschikbaar worden gesteld aan niet-geautoriseerde derden en moeten op verzoek aan ons worden geretourneerd.

X. Plaats van uitvoering, toepasselijk recht, bevoegde rechtbank

1. De plaats van uitvoering voor alle leveringen en betalingen is het hoofdkantoor van het bedrijf in Hörstel.

2. Alleen het Duitse recht is van toepassing. De eenvormige wet inzake de internationale verkoop van roerende lichamelijke zaken (CISG) is niet van toepassing.

3. De enige bevoegde rechtbank is de rechtbank van Ibbenbüren of de regionale rechtbank van Münster, als de koper een handelaar is die is opgenomen in het handelsregister, een staatsbedrijf of een beleggingsfonds (volgens de Duitse beleggingswet). 

XI. Scheidbaarheidsclausule

Ongeldigverklaring van een van de bepalingen in dit contract heeft geen invloed op de geldigheid van de andere bepalingen.

PDF DOWNLOAD

De leverings- en servicevoorwaarden van OASE GmbH 
Download