Gebruiksovereenkomst

OASE Control-app, OASE Switch-app en OASE FM-Master WLAN-app

§ 1 Onderwerp van de overeenkomst

OASE (OASE GmbH, Tecklenburger Str. 161, 48477 Hörstel, Duitsland) stelt u de apps OASE Control, OASE Switch en OASE FM-Master WLAN in de nieuwste versie beschikbaar en biedt u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie voor de duur van deze overeenkomst om de apps in de vorm van de objectcode te gebruiken voor installatie en gebruik op eindapparaten met Apple- en Android-besturingssystemen in de meest recente versie. 

  

§ 2 Voorziening

OASE stelt de app beschikbaar in de App Store voor Apple- en Android-besturingssystemen waar deze gratis kan worden gedownload. Hiertoe dient u over een account bij de respectieve beheerder van de App Store te beschikken en de gebruiksvoorwaarden voor het gebruik van de App Store te accepteren. OASE heeft geen invloed op de contractuele relatie tussen u en de beheerder van de App Store. Het gebruik van de apps in de relatie tussen u en OASE valt uitsluitend onder deze gebruiksvoorwaarden.

Om de OASE Control-app te kunnen gebruiken, moet u verplicht een account aanmaken bij OASE en deze gebruiksvoorwaarden en eventuele overige contractvoorwaarden accepteren.  

Voor het gebruik moet een internetverbinding via wifi beschikbaar zijn.  

  

§ 3 Kosten

Het gebruik van de app is gratis.

  

§ 4 Updates en functie-uitbreidingen

(1) OASE stelt met onregelmatige tussenpozen updates, inclusief beveiligingsupdates, ter beschikking. OASE heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in de apps die verder gaan dan nodig is om naleving van de overeenkomst te handhaven, om functionele verbeteringen of uitbreidingen uit te voeren. Voor u brengt dit geen extra kosten met zich mee. Voordat u de update installeert, wordt u op de hoogte gesteld van eventuele functionele verbeteringen of uitbreidingen. OASE heeft tevens het recht om wijzigingen aan te brengen in de apps om de apps aan te passen aan toekomstige besturingssysteemvereisten.  

(2) U wordt in de app op de hoogte gesteld van beschikbare updates. U kunt de updates direct of op een later tijdstip installeren. OASE informeert u daarbij tevens dat noch OASE noch de verkoper van een product dat wordt bediend met de apps aansprakelijk zijn voor een productdefect dat uitsluitend is terug te voeren op het ontbreken van de update, wanneer u de beschikbare updates niet binnen een redelijke termijn installeert.

  

§ 5 Aansprakelijkheid

(1) OASE is onbeperkt aansprakelijk, ook voor haar wettelijke vertegenwoordigers en plaatsvervangers, alleen in het geval van (a) opzet of grove nalatigheid, (b) veroorzaken van (dodelijk) letsel of gezondheidsschade, (c) in het kader van een garantie die hij heeft aangenomen en (d) volgens de Wet Productaansprakelijkheid.

(2) De aansprakelijkheid van OASE voor licht nalatige schendingen van verplichtingen die essentieel zijn voor het bereiken van het doel van de overeenkomst, is beperkt tot de voor het type bedrijf voorzienbare en kenmerkende schade. In overige gevallen is OASE niet aansprakelijk.

 

§ 6 Slotbepalingen

(1) De Europese Commissie biedt een platform voor buitengerechtelijke online geschillenbeslechting op http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

(2) OASE is niet bereid noch verplicht deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure.

(3) Het Duitse recht is van toepassing. De plaats van jurisdictie is de zetel van OASE, voor zover u een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een speciaal publiekrechtelijk fonds bent.