Ogólne warunki

 

Ogólne warunki handlowe OASE GmbH Dla dystrybutorów

I. Oferta handlowa, zawarcie umowy i treść

1. Nasze ogólne warunki określone poniżej mają pierwszeństwo w stosunku do naszych towarów i usług, o ile nie określono inaczej. Warunki Kupującego sprzeczne z tymi warunkami nie mają zastosowania. Nasze ogólne warunki handlowe dotyczą również przyszłych relacji biznesowych, bez wyraźnego późniejszego odniesienia.

2. Nasze oferty handlowe mogą ulec zmianie. Zamówienia Kupującego są wiążące. Umowa wchodzi w życie dopiero po naszym pisemnym potwierdzeniu zamówienia, które jesteśmy zobowiązani zadeklarować w ciągu dwóch tygodni od otrzymania zamówienia. Zapewnienia, ustne uzgodnienia i zmiany w umowie wymagają naszego pisemnego potwierdzenia, aby stały się skuteczne.

3. Nasz opis produktu po uzgodnieniu jest stosowany jako wyłączny stan produktu. Rekomendacje lub reklamy nie stanowią dodatkowych cech umownych produktu. Informacje zawarte w broszurach, katalogach i reklamach nie stanowią gwarancji jakichkolwiek parametrów produktów, a Kupujący nie otrzymuje żadnych gwarancji prawnych od OASE GmbH, chyba że przedstawimy specjalne oświadczenie gwarancyjne.

4. Pełna i terminowa realizacja zamówienia uzależniona jest od dostaw oraz dostępności materiałów eksploatacyjnych. Niezwłocznie poinformujemy Kupującego o niedostępności towaru i niezwłocznie zwrócimy Kupującemu odpowiednią kwotę w przypadku anulowania zamówienia. 

II. Ceny i warunki płatności

1. Nasze ceny są cenami Ex Works w € plus ewentualne koszty instalacji, a także obowiązujący podatek VAT.

2. Jesteśmy uprawnieni do podwyższenia cen katalogowych po zawarciu umowy kupna, jeżeli ceny materiałów i / lub płacy / wynagrodzenia wzrosną w okresie między zawarciem umowy a dostawą, lub jeśli między zamówieniem a datą dostawy upłyną więcej niż cztery miesiące.

3. O ile nie uzgodniono inaczej, nasze faktury są obowiązujące i są płatne w całości, gotówką netto, bez jakiegokolwiek rabatu przy dostawie lub przyjęciu.

4. Bez dalszego oświadczenia z naszej strony uważa się, że Kupujący zalega z płatnością, w przypadku braku płatności w ciągu 10 dni po terminie płatności.

5. W przypadku stwierdzenia wad Kupujący nie ma prawa wstrzymać płatności, chyba że dostawa jest wyraźnie wadliwa lub jeśli Kupujący definitywnie ma prawo odmówić przyjęcia wykonanej pracy. W takich przypadkach Kupującemu przysługuje prawo do wstrzymania płatności tylko wtedy, gdy zatrzymana kwota odpowiada wadom i szacunkowym kosztom dodatkowych prac, w szczególności napraw. Kupujący nie jest upoważniony do prawnego dochodzenia roszczeń i praw z tytułu wad, jeżeli Kupujący nie wywiązał się ze swoich należnych zobowiązań płatniczych, a należność, w tym wszelkie dokonane płatności, nie odpowiada wartości dostawy lub wykonanej pracy, wykazującej wady.

6. Kupujący może potrącać tylko takie wierzytelności, które są bezsporne lub prawnie wykonalne.

III. Terminy dostaw / opóźnienia dostaw

1. Informacje dotyczące terminów dostaw nie są wiążące. Warunkiem dotrzymania terminu dostawy musi być wypełnienie przez Kupującego zobowiązań umownych. Czas dostawy rozpoczyna się najwcześniej w chwili zawarcia umowy, przy czym czas dostawy rozpoczyna się dopiero po dostarczeniu kompletnych dokumentów, oświadczeń, wyjaśnień technicznych i t.d., które Kupujący jest zobowiązany dostarczyć.  Wsteczne żądania zmian i uzupełnień do złożonych zamówień odpowiednio wydłużają czas dostawy. Termin ten uważa się za dotrzymany, jeśli przedmiot dostawy opuścił nasz zakład przed upływem terminu dostawy, lub jeśli poinformowaliśmy o naszej gotowości do wysyłki, jeśli towar nie zostanie wysłany we właściwym czasie bez winy OASE GmbH. Podobnie czas dostawy wydłuża się odpowiednio w przypadku nieprzewidzianych okoliczności lub siły wyższej.

2. W przypadku opóźnienia w dostawie z naszej winy Kupujący, po pisemnym zawiadomieniu, może wskazać dodatkowe stosowne terminy, z oświadczeniem, że po upływie tego terminu Kupujący odmawia przyjęcia przedmiotu Umowy. Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od umowy poprzez złożenie pisemnego oświadczenia dopiero po bezskutecznym upływie kolejnego terminu i po spełnieniu wszystkich innych wymogów prawnych. Jeżeli Kupujący odstąpi od Umowy, to w takim przypadku Kupującemu nie przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania za straty związane z jej niewykonaniem. We wszystkich innych aspektach obowiązują postanowienia określone w paragrafie o numerze rzymskim VI, pkt 9.

IV. Przeniesienie ryzyka i odbiór 

1. Ryzyko przechodzi na Kupującego z chwilą wysłania dostarczanych produktów, nawet w przypadku częściowej wysyłki towaru lub nawet jeśli jesteśmy odpowiedzialni za inne czynności, takie jak wysyłka i jej koszt lub montaż. Jesteśmy uprawnieni do realizacji dostaw częściowych i czynności częściowych, których akceptacji można oczekiwać od klienta.

2.  Jeśli wysyłka jest opóźniona z powodu okoliczności, za które odpowiedzialny jest Kupujący, ryzyko przechodzi na Kupującego od dnia, w którym firma OASE GmbH jest gotowa do wysyłki. Jesteśmy upoważnieni do wysłania towaru Kupującemu, jeśli Kupujący zwleka z odbiorem; lub alternatywnie do przechowywania towarów na koszt i ryzyko Kupującego.

3. Kupujący zobowiązany jest do odebrania dostarczanych produktów, nawet jeśli wykazują one nieznaczne wady, z zachowaniem praw określonych cyfrą rzymską VI.

V. Zastrzeżenie własności

1. Zastrzegamy sobie prawo własności do dostarczanego towaru do czasu otrzymania wszystkich płatności wynikających z relacji handlowych z Kupującym; zastrzeżenie własności następuje na podstawie uznanego bilansu.

2. Jeżeli przedmiot sprzedaży zostanie połączony z innymi przedmiotami, które do nas nie należą, wówczas współwłasność nowego przedmiotu nabędziemy w stosunku wartości przedmiotu sprzedaży do wartości przedmiotów towarzyszących w chwili połączenia. Jeżeli wymienione przedmioty zostaną połączone w taki sposób, że przedmiot zakupu Kupującego będzie uważany za przedmiot główny, wówczas przyjmuje się, że Kupujący przeniesie proporcjonalną współwłasność na OASE GmbH. Kupujący zachowuje wyłączną własność lub współwłasność, która odpowiednio powstaje dla nas. Kupujący przenosi również na OASE GmbH wierzytelności osób trzecich, do których Kupujący jest uprawniony w związku z takim połączeniem, w wysokości naszych przychodów ze sprzedaży lub w wyniku odsprzedaży w tej samej wysokości; jest to jednak dozwolone tylko w przypadku należytego prowadzenia działalności. Kupującemu nie przysługuje prawo do innego rozporządzania zamówionym towarem, w szczególności w celu przeniesienia prawa własności na zabezpieczenie i / lub zastaw.

3. Jesteśmy upoważnieni do samodzielnego ściągnięcia wspomnianej należności, jeśli Kupujący nie dotrzyma swoich zobowiązań płatniczych. W takim przypadku Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia nam informacji niezbędnych do prawnego dochodzenia naszych praw wobec klienta Kupującego oraz do dostarczenia nam wszystkich wymaganych dokumentów.

4. Na żądanie Kupującego, według naszego uznania, zwolnimy odpowiednią część zabezpieczenia, jeżeli możliwa do uzyskania wartość tych odsetek przekroczy kwotę wszystkich przysługujących nam roszczeń o więcej niż 10%.

5. W przypadku naruszenia przez Kupującego zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, w szczególności w przypadku zalegania przez Kupującego z zapłatą, jesteśmy uprawnieni do żądania zwrotu przedmiotu dostawy. Żądanie wydania nowego towaru nie stanowi oświadczenia o odstąpieniu od umowy bez odpowiedniego zawiadomienia.

VI. Powiadomienie o wadzie i odpowiedzialność za wady

1. Jeżeli Kupujący jest przedsiębiorcą, każda z naszych dostaw jest niezwłocznie sprawdzana pod kątem kompletności i braku wad. Po otrzymaniu dostawy Kupujący musi niezwłocznie poinformować na piśmie o widocznych wadach oraz wadach stwierdzonych podczas dokładnego badania. Przedsiębiorca musi niezwłocznie zgłosić na piśmie każdą usterkę. Pisemny raport musi zawierać dokładny opis wady. Przy odbiorze towaru lub przy dostawie towaru Kupujący musi sam potwierdzić stan towaru lub musi to zrobić za niego upoważniona osoba trzecia. Niekompletna dostawa nie stanowi wady, jak również nie jest wadą nieprawidłowa dostawa; w takich przypadkach mamy prawo do wykonania dodatkowej dostawy na żądanie.

2. Jeśli towar jest uszkodzony w wyniku dostawy, jesteśmy uprawnieni do jego wymiany lub naprawy według własnego uznania. W pierwszej kolejności roszczenia Kupującego z tytułu wad przedmiotu dostawy ograniczone są do czynności uzupełniających. Jeżeli po dwóch próbach ich wykonania czynności uzupełniające okażą się definitywnie nieskuteczne, Kupujący ma prawo wstrzymać się z płatnością, zmniejszyć płatność lub, jeśli wada jest istotna, odstąpić od umowy.

3. Roszczenia z tytułu wad nie są przyjmowane w przypadku nieznacznego odchylenia od uzgodnionej jakości lub nieznacznego naruszenia użyteczności.

4. Jeżeli Kupujący zdecyduje się odstąpić od umowy po nieudanym wykonaniu czynności uzupełniających z powodu wady materiałowej podczas dostawy, wówczas Kupującemu nie przysługują dodatkowe roszczenia odszkodowawcze. Jeśli po nieudanym wykonaniu czynności uzupełniających Kupujący zdecyduje się na roszczenie odszkodowawcze, towar pozostanie u Kupującego, o ile jest to akceptowalne dla niego. Wymiana jest ograniczona do różnicy między ceną zakupu a wartością wadliwego elementu. Nie dotyczy to sytuacji, gdy firma OASE GmbH umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa spowodowała naruszenie zobowiązania umownego.

 

5. Kupujący jest zobowiązany zapewnić firmie OASE GmbH wymagany czas i możliwość podjęcia wszelkich napraw i wymian uznanych za konieczne po uzgodnieniu; w przeciwnym razie firma OASE GmbH będzie zwolniona z odpowiedzialności za wady. Jedynie w przypadku nieterminowej naprawy wady z naszej strony, Kupujący, po zawiadomieniu wskazującym dodatkowe stosowne terminy, ma prawo do usunięcia wady samodzielnie lub przy pomocy osoby trzeciej, a także do żądania od nas zwrotu odpowiednich kosztów.

6. Okres przedawnienia dla roszczeń i praw z tytułu wad - niezależnie od podstaw prawnych - wynosi 1 rok, zarówno w przypadku dostawy i montażu, jak i w przypadku umowy na wykonanie robót / o podwykonawstwo. Okres ten obowiązuje również w przypadku innych roszczeń odszkodowawczych ze strony Kupującego, niezależnie od podstawy prawnej, z wyjątkiem przypadków umyślnego zamiaru, naruszenia gwarancji lub umyślnego zatajenia wad lub roszczeń zgodnie z niemiecką ustawą o odpowiedzialności za produkt, jak również w przypadku zawinionego naruszenia istotnych zobowiązań umownych przez OASE GmbH.

7. Zgłoszenie wady nie ogranicza okresu przedawnienia roszczeń gwarancyjnych, jeżeli po sprawdzeniu przyczyn wady stwierdzimy, że nie odpowiadamy za wady.

8. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprawidłowego lub niewłaściwego użytkowania, nienależnej obsługi ze strony Kupującego lub osoby trzeciej, lub szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia lub niedbałej konserwacji, nieodpowiedniego czyszczenia i pielęgnacji, wpływu mechanicznego lub substancji chemicznych, które miały miejsce nie z naszej winy.

9. Jeżeli w następstwie zgłoszenia wady ze strony zamawiającego podczas sprawdzania produktu będącego przedmiotem zgłoszenia wady firma OASE ustali, że za wadę nie odpowiada OASE, lecz wada jest spowodowana błędnym użytkowaniem lub niewłaściwa obsługa, za które odpowiedzialny jest zamawiający, wówczas OASE ma prawo obciążyć zamawiającego zryczałtowaną opłatą za usługę w wysokości 19,90 € plus VAT, plus koszty wysyłki dla każdego produktu zgodnie z zakresem wykonanej pracy.

10. Odpowiedzialność jest wykluczona w przypadku niedbałego naruszenia zobowiązań umownych. W przypadku rażącego niedbalstwa nasza odpowiedzialność jest ograniczona do szkody przewidzianej w umowie, niniejsze postanowienie stosuje się w równym stopniu w przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych. We wszystkich innych przypadkach odpowiadamy zgodnie z niemiecką ustawą o odpowiedzialności za produkt za uszczerbek na życiu, ciele lub zdrowiu lub w związku z zawinionym niewypełnieniem podstawowych zobowiązań umownych. Prawo regresu zgodnie z art. 478 niemieckiego kodeksu cywilnego pozostaje w mocy.

11. Postanowienia określone w pkt. 9 powyżej mają zastosowanie do wszelkich roszczeń odszkodowawczych, niezależnie od podstaw prawnych, w szczególności w przypadku wad, naruszenia obowiązków wynikających ze stosunku zobowiązaniowego lub niedozwolonych działań. 

VII. Warunki zwrotu towaru

Niezależnie od roszczeń, o których mowa w paragrafie VI, w przypadku stwierdzenia wady OASE przyjmie z powrotem dostarczony wadliwy towar tylko w indywidualnych przypadkach i za uprzednią pisemną zgodą wydaną przed odesłaniem; zwroty towarów o wartości zamówienia poniżej 100,00 EUR są wykluczone ze względów ekonomicznych. Warunkiem koniecznym do zawarcia umowy zwrotu w każdym oddzielnym przypadku jest nienaganny stan zwracanego towaru, w tym jego opakowania, a także zgodność towaru wymienianego z aktualnym asortymentem przedstawionym w katalogu. W przypadku zawarcia umowy zwrotu klient zobowiązany jest dołączyć do przesyłki zwrotnej kopię faktury, kopię dowodu dostawy oraz autoryzację zwrotu. Ryzyko związane z przesyłką zwrotną ponosi klient. Przesyłki zwrotne nie powinny być wysyłane za pobraniem, w przeciwnym razie OASE ma prawo odmówić przyjęcia przesyłki zwrotnej. Za całość kosztów manipulacyjnych i administracyjnych, a także ryzyko odsprzedaży zwracanych produktów, OASE odliczy 30% od zafakturowanej wartości netto towarów.

VIII. Odpowiedzialność za zobowiązania wtórne

1. Nasze porady techniczne, a także zalecenia, obliczenia, rysunki i planowanie projektu ilustrują jedynie najlepsze możliwe zastosowanie naszych produktów, są one podane jedynie w przybliżeniu i nie są wiążące. Nie zwalniają one Kupującego z obowiązku samodzielnej weryfikacji, czy nasze produkty nadają się do zamierzonego przez Kupującego zastosowania.

2. Jeżeli przedmiot umowy nie może być używany zgodnie z umową z powodu zawinionego naruszenia zobowiązań wtórnych, do których jesteśmy zobligowani, nawet przed zawarciem umowy; np. z powodu pominięcia lub błędnej konsultacji lub błędnych instrukcji, wówczas z wyłączeniem dodatkowych roszczeń ze strony kupującego, do naszej odpowiedzialności odpowiednio mają zastosowanie postanowienia paragrafu z cyfrą rzymską VI pkt 5-8.

IX. Próbki, rysunki

Zastrzegamy sobie prawo własności i prawa autorskie do próbek, rysunków i innych dokumentów. Konieczne jest wykluczenie możliwości dostępu do nich nieuprawnych osób trzecich oraz podlegają one zwrotowi na nasze żądanie.

X. Miejsce wykonania umowy, obowiązujące prawo, właściwość terytorialna

1.  Miejscem wykonania wszystkich dostaw i płatności jest siedziba firmy w Hörstel.

2. Obowiązuje wyłącznie prawo niemieckie. Nie ma zastosowania jednolita ustawa o międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).

3. Sądem wyłącznie właściwym do rozstrzygnięcia sporów jest sąd rejonowy Ibbenbüren lub sąd okręgowy w Münster, jeżeli nabywca jest przedsiębiorcą wpisanym do rejestru handlowego, organizacją sektora publicznego lub funduszem inwestycyjnym (zgodnie z niemieckim prawem inwestycyjnym).

XI. Klauzula salwatoryjna

Unieważnienie któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy nie wpływa na ważność pozostałych postanowień.

PDF DOWNLOAD

Warunki dostaw i usług firmy OASE GmbH
Pobierz